563357_440303149386945_856372589_nMilovaní, po mesačnej prestávke tu máme nové informácie o dianí okolo. Všetci cítime náročnosť tohto obdobia. Záťaže sú kladené na všetky aspekty nášho života. Vieme však, že pred cieľom býva cesta najťažšia. Tak vytrvajme v snažení. Poďme spolu kuk na info, čo ku nám prichádza.

V minulých dňoch bolo urobených veľa úloh pracovníkmi svetla jednotlivo, aj za planétu zem. Boli dočistené morfické polia od záťaží ega a manipulácií, ktoré súviseli so záťažami z čias Lemúrie, Atlantídy, prvopočiatku plánu – Projektu Zem. Všetky duše, ktoré v tomto období pracujú na sebe formou čistenia a prepúšťania svojich záťaží, boli v skupine duší spomínaných období. Preto sme všetci vedení svojim spôsobom pracovať na sebe. Lebo tak, ako pomáhame sebe, pomáhame aj matke zemi v tomto procese.

Boli dočistené a z kolektívneho vedomia uvoľnené tie záťaže ega, ktoré súviseli s mocenstvom, ovládaním ľudí, bránením v pláne duše. V skutočnom živote sa to prejaví v potrebe hľadania svojej vlastnej cesty, vlastnej seba hodnoty. V celospoločenskom dianí nastáva doba, keď naozaj končí súčasná doba temna a začína doba svetelnej revolúcie. U každého sa to prejaví jemu vhodným spôsobom. V súvislosti s týmto boli dokončené a dorovnané karmické väzby a záťaže voči matke zemi a stvoreniu celkovo. S uvoľnením záťaží ega cez mužský princíp sa dorovnáva ženská stránka u všetkých jedincov. Vyrovnávanie ženských a mužských energií. Z morfických polí boli dočistené záťaže manipulácie cez zneužité ženské energie, uvoľnené pre jednotlivcov aj skupinovo. Boli prečistené energetické dráhy zeme, čakrový systém, celá mriežka. Zmazané programy manipulácie od prvopočiatku. Naša pôvodná cesta tejto planéty a nás všetkých bola a je cesta svetla. Bol urobený reštart chybného systému, boli nám odpustené určité zbytkové záťaže. Boli sme prizvaní skupinou vyšších svetelných systémov pokračovať v pôvodnom pláne ísť cestou svetla. Na planéte Zemi dôjde v najbližších dňoch k citeľnému otepleniu nie len vzťahov a sŕdc, ale všetkého, čo je v jeho pôvodnom pláne ísť cestou svetla. To znamená, všetky duše, ktoré majú svoju pôvodnú cestu – cestu svetla a lásky budú vedené k tomu, aby zmenili všetko v živote, čo im ešte bráni ísť touto cestou. Navrátením k pôvodnému plánu stvorenia v Projekte Zem sme dostali nové požehnania od Stvoriteľa. Reštart a kvantový skok vo vývoji ľudstva a Zeme ako takej. Nečakajme zázraky na počkanie. Šibnutie prútika sa nekoná. Zasa tu máme dobeh udalostí u každého individuálny.

V tomto období dobiehajú procesy z uplynulého roka, čistí sa toho ešte veľa. Tento mesiac Marec – Březen je prelomový. U každého sa dočistí to, čo bolo zadané na sklonku minulého roku, začnú nabiehať nové procesy, ktoré súvisia už s novými úlohami. Prvé dva týždne sú mierne záťažové pre všetkých. S reštartom planetárneho systému sme nabehli na novú obežnú dráhu, posunuli sa vibračné hodnoty zeme – zvýšila svoje vibračné energetické pole, zastabilizovali sa systémy vzostupu, ktoré máme od Stvoriteľa. Preložené: S reštartom starých vecí sa načítali nové informácie, nové svetelné energetické systémy, ktoré budú v rámci všetkých jednotlivcov ukotvené cez naše svetelné telá. Preto je potrebné naďalej pracovať aktívne.

Čo sa týka tejto časti fázy vzostupu, je tu na mieste spomenúť otázku, ktorá je dosť aktuálna – dvojplamene a spriaznené duše. Pôvodný plán Stvoriteľa je a bol, aby duše boli vedené cez seba samých ísť cestou svetla do svetelnej jednoty. Keď boli zmarené pôvodné plány, tieto duše boli jedna od druhej odtrhnuté, aby ich cesta bola sťažená- ísť cez seba samých do svetla. V tomto čase fázy vzostupu boli uvoľnené záťaže, ktoré bránili doteraz týmto dušiam sa stretnúť. Teraz je umožnené, aby pôvodný plán pokračoval. Tieto duše budú stále viac k sebe priťahované nie len cez vzájomnú príťažlivosť, ale hlavne cez túžbu srdca a duše naplniť pôvodný plán Stvoriteľa – ísť v jednote cestou svetla cez seba samých. Lebo ona – vaša duša-dvojplameň nie je od vás oddelená, ste to zároveň vy. Ľudský rozum nie vždy obsiahne tieto skutočnosti. Preto všetci, ktorý ešte nechápu pravú podstatu tohto, nech sa pýtajú svojho srdca a duše. V tomto období bude stále viac pribúdať počet duší – ľudí, ktorí sa vzájomne hľadajú, aby dokončili svoj pôvodný plán. Preto v bežnom živote môžeme stále viac prehodnocovať svoj život, svoje miesto tam, kde sa momentálne nachádzame. Buďme však zhovievaví k súčasným partnerom. Treba dokončiť úlohy, ktoré máme. Žiaden vzťah, aj ten čo práve prežívame nie je náhodný. U každého je to individuálne.

Celospoločensky dochádza k ozdraveniu duchovných hodnôt. Stále viac sme vedení hľadať pravú pravdu právd, ktorá je ukrytá hlboko v nás. Cez svoju silu hľadáme seba samých. V tomto období je potrebné zamerať sa na doliečenie vnútornej ženy a vnútorného muža. Hlavne nedoriešené rodové záťaže s tým súvisiace. Lieči a rieši sa to aj celospoločensky.

V čakrovom systéme zeme sa navýšili potrebné energie, kedy aj naša Matka Zem nabehla na samoliečebný proces seba samej. Preto tí, ktorí pracujete a komunikujete s matkou zemou, vyšlite zámer, ako jej v tomto procese môžete byť nápomocní. Odporúča sa práca s kryštálmi, prechádzky v prírode, čerstvý vzduch. Jar nám pomaly klope na dvere, tak napomôžme procesu aj tým, že budeme naďalej prepúšťať všetko to, čo nám už doslúžilo.

Celkovo energie nasledujúcich dní nám prinášajú nový vietor do plachiet, nové vízie, nové možnosti. Nové semienka vyklíčia však len v ozdravenej pôde. Presvetlenej láskou cez srdce.

Z evolučného hľadiska sme všetci nastúpili na novú cestu do Jednoty a Svetla. Zem nabrala nový smer svojej cesty. Pre tých, ktorý sa rozhodli ostať v zaužívaných vzorcoch, programoch a záťažiach je im umožnené dokončiť svoj vývoj v pôvodnom vibračnom a energetickom poli v rovnakej skupine duší. Stará a Nová Zem. Preto s láskou prepustime každého, kto už nerezonuje s nami, s našim životom, s našimi názormi. Umožnime každému nech sa vyvíja svojim tempom, svojim spôsobom tam, kde je mu to z pohľadu Vyššieho plánu umožnené. Každému podľa svojho zadelenia. Pre tých, ktorí pochopia (pochopili?) je nachystané nové pole nových možností. Odmena je nachystaná. Čaká sa na dokončenie poslednej vývojovej línie. To je ten spomínaný dobeh udalostí. A všetci my, ktorí už netrpezlivo očakávame tú úľavu, máme ju naozaj nachystanú. Len si dožičme čas na regeneráciu, na zosúladenie s novým plánom našich duší. Lebo všetko to nové môže prísť skrze nás, keď bude dočistené pôvodné pole. Aby do novej zeme mohlo byť zasadené semienko lásky Stvoriteľa – v nás samých. Preložené do bežnej reči: Naďalej pracujme aj keď je to naozaj ťažké u všetkých v týchto dňoch. Oplatí sa vytrvať. Fázy procesov dobiehajú, dokončujú sa úlohy. Každý podľa svojich splnených úloh bude vedený k novým veciam, udalostiam aj úlohám na Novej zemi. S našim posunom hodnôt, celkovej hierarchie života – prepustením a vyčistením starého k nám prichádzajú nové udalosti, ľudia, možnosti. Všetko to, o čom môžeme snívať. Preto každý dostane to, čo si zaslúži, na čom pracoval doteraz. Pretože výsledky našej práce sa pomaly a isto začínajú ukazovať v našom svete a zhmotňujú sa.

Na záver: Pamätajme, že Boh nemá ruky, len tie naše. Udržujme krb svojich myšlienok čistý a prepustime svoje strachy o nás a o všetkých. Lebo v Božom pláne je o každého postarané. S láskou dôverujme tomuto procesu, aby sa naplno integrovalo Nebo na Zemi. Cez nás samotných.

Afirmácia týchto dní: S dôverou a láskou prepúšťam zo svojho života všetko, čo mi už doslúžilo. Uvoľňujem miesto tomu, čo je v pláne Stvoriteľa pre moje Najvyššie dobro skrze pravú lásku. (energeticky aktívny text)

Pokojné a harmonické dni na vlnách nových energií nám všetkých želám

S láskou pre nás

Elina

03. 2015 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom

https://www.facebook.com/eva.brieskova.elina

Reklamy